สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เคารพในสิทธิและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ส.อ.ท. ห้ามคัดลอกข้อมูล พยายามเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่น หรือกระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น โดย ส.อ.ท.

หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก ส.อ.ท. กรุณาสมัครสมาชิก ส.อ.ท.

สมัครสมาชิก ส.อ.ท.